Εκτύπωση
PDF

Εκπαίδευση

Τα μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ έχουν την ευθύνη διδασκαλίας και υποστήριξης των ακόλουθων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος του ΤΝΕΥ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων ΝΑΜΕ:

Γενική Λογιστική

Το μάθημα εστιάζει στο ευρύ αντικείμενο της Λογιστικής, Συγκεκριμένα,εισάγει τους φοιτητές στο κυριότερο θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου τηςΛογιστικής. Εν συντομία αναφερόμαστε στις κατωτέρω έννοιες βάσει θεωρητικών διαλέξεων και αρκετών λυμένων ασκήσεων – παραδειγμάτων:

Θεμελιώδειςλογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός,λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα, λογαριασμός, λογιστικές αρχές. Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια,
προσαρμογή λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμού. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Ισολογισμός. Λογιστικό Αποτέλεσμα. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως. Βασικοί Λογαριασμοί και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσεως.

Ναυτιλιακή Λογιστική

Το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές της Λογιστικής στη ναυτιλία και εμβαθύνει στη σύνταξη και ανάλυση των
Οικονομικών Καταστάσεων των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

1. Εμπορική Ναυτιλία και αντικείμενο δράσης

2. Είδη ναυτιλιακών επιχειρήσεων

3. Ιδιαιτερότητες της λογιστικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

4. Συμβάσεις ναυλοσυμφώνων

5. Φορτωτικές και συγγενή έγγραφα

6. Έσοδα επιβατηγών πλοίων

7. Αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων

8. Έξοδα κίνησης πλοίων

9. Συντήρηση, επισκευές και εφόδια

10. Ασφάλιστρα, αβαρίες και ζημιές

11. Δαπάνες κεφαλαίου

Ναυτιλιακή Οικονομική

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί: στην ανάλυση των βασικών εννοιών της Ναυτιλιακής Οικονομικής, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών των αγορών της Ναυτιλίας και βαρύτητα στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της οικονομικής οργάνωσης της ναυτιλίας, και των αγορών της, με βάση την οικονομική θεωρία αλλά και την έρευνα και την πρακτική. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες του ναυτιλιακού κλάδου, να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ναυτιλίας, να εμβαθύνουν στις διαφορές των κύριων αγορών της ναυτιλίας, να επεξεργάζονται δεδομένα και αναφορές σχετικές με τις ναυτιλιακές αγορές, να έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

Διεθνής Οικονομική

Σκοπός του μαθήματος της διεθνούς οικονομικής είναι η μελέτη των επιδράσεων στη μακροοικονομική σταθερότητα των εθνικών
οικονομιών από ένα περιβάλλον ανοικτών οικονομιών και διεθνούς εμπορίου. Επίσης μελετώνται οι θεωρίες συναλλαγματικών
σχέσεων όσο και τα καθεστώτα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έχουν κυριαρχήσει στην πρόσφατη παγκόσμια και ευρωπαϊκή ιστορία. Τέλος γίνεται ιδιαίτερη μελέτη των επιδράσεων από τη διεθνοποίηση των αγορών κεφαλαίου
και χρήματος στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των τρόπων οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Η οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελεί ένα αυτοτελές αντικείμενο που στηρίζεται στη Ναυτιλιακή Οικονομική και τις θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης. Η ναυτιλιακή βιομηχανία σαν κλάδος και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις σαν μονάδες του κλάδου αυτού, εμφανίζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες, στοιχείο που καθιστά απαραίτητη την γνώση της ναυτιλιακής οικονομικής, για την αντίστοιχη προσαρμογή και εφαρμογή των θεωριών του μάνατζμεντ στη ναυτιλία. Ενώ η ανάπτυξη του μαθήματος θα βασίζεται στο βασικό χαρακτηριστικό της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα τους, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της οργάνωσης και διοίκησης των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων έχει σαν σκοπό να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των τρόπων οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, να εξηγήσει τις αναγκαίες προσαρμογές των θεωριών και των εργαλείων του Μάνατζμεντ για τις ανάγκες τις ναυτιλιακής βιομηχανίας και να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.

Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης του Μάνατζμεντ τις οποίες προσαρμόζει και εξειδικεύει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνθέτει, ολοκληρώνει και αναπτύσσει πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Στις ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται:

Εισαγωγή στο μάθημα Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Η ναυτιλιακή επιχείρηση και το περιβάλλον λειτουργίας της. Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στη ναυτιλιακή επιχείρηση. Οι Λειτουργίες και τα Τμήματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η Τμηματοποίηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οργάνωση και οργανωτική κουλτούρα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η εξωτερίκευση λειτουργιών στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Διοίκηση Ανθρώπινου στη ναυτιλιακή επιχείρησης. Διαχείριση Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Ευθύνης στη ναυτιλιακή επιχείρηση. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ναυτιλιακή επιχείρηση.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να κατανοούν την εσωτερική διάρθρωση και τις λειτουργίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης του Μάνατζμεντ στο ιδιαίτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων της  ναυτιλιακής βιομηχανίας και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Το μάθημα δίνει έμφαση στην παρουσίαση των βασικών εννοιών και μεθοδολογιών αλλά και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.

Συνεπώς το μάθημα αναλύει τις διαστάσεις ενός πληροφοριακού συστήματος και το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις
επιχειρήσεις, επίσης παρουσιάζει τη βασική διοικητική οπτική αναλύοντας την  επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις ειδικές θεωρίες αλυσίδα αξίας, βασικών ικανοτήτων επιχείρησης και το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Επίσης εξηγεί τα ζητήματα ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών και τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Το μάθημα σε ένα μεγάλο μέρος του παρουσιάζει την υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών εξηγώντας τα χαρακτηριστικά του υλικού και λογισμικού υπολογιστών, συστημάτων βάσεων δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων.
Επίσης εξηγείται η λειτουργία των βασικών τεχνολογιών δικτύων, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, των ασύρματων
τεχνολογιών και των τεχνολογιών και εργαλείων ασφάλειας.

Ειδικό βάρος δίνεται στην παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων βασικών εφαρμογών πληροφοριακών
συστημάτων, συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εφαρμογές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης των σχέσεων με τους
πελάτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τα συστήματα διαχείρισης γνώσης.

Ένα επίσης σημαντικό μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και εργαλεία ανάπτυξης πληροφορικών
συστημάτων όπως ο παραδοσιακός κύκλος ζωής ανάπτυξης συστήματος, η δημιουργία πρωτοτύπου και η γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. Επίσης, αντικειμενοστραφής προσέγγιση και τα υπηρεσιοστραφή μοντέλα.

Τέλος, εξηγούνται βασικά ζητήματα διοίκησης έργων πληροφοριακών συστημάτων.

Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπόςτου μαθήματος είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ενοποίησης, μέσα από την συζήτηση των θεωριών (α) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (β) των θεωριών ασύμμετρης οικονομικής ενοποίησης – με έμφαση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση – και (γ) της εξέτασης συγκεκριμένων οριζόντιων και τομεακών Eυρωπαϊκών πολιτικών. Κύριος στόχος είναι η παροχή
στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και η πρόκληση προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Διεθνές Εμπόριο

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σημασίας του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, η παράθεση των θεωριών που έχουν παρατεθεί για το θέμα ιδιαίτερα σε σχέση με τις συνέπειες του εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης η εξέταση του ρόλου εθνικών πολιτικών που περιορίζουν ή διευρύνουν τις συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και η επισκόπηση ειδικών θεμάτων όπως ο ρόλος των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και η σημασία των διεθνικών καρτέλ όπως ο OPEC και εν τέλει των διεθνικών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στην οργάνωση των διεθνών και διεθνικών εμπορικών σχέσεων. Τέλος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της ναυτιλίας και των λιμένων στο διεθνές εμπόριο.

Οικονομική Διοίκηση Λιμένων

Το μάθημα αναλύει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος. Στα πλαίσια των παραδόσεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα
ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος, στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές, στην προσφορά νέων λιμενικών υπηρεσιών, στις επιπτώσεις της αυξανόμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην λιμενική παραγωγική διαδικασία και της εφαρμογής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, καθώς και σε άλλες παραμέτρους των διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων.

Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της μεταβαλλόμενης λιμενικής πραγματικότητας και την πρόκληση προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες.

Τηλεματική για Ναυτιλία και Μεταφορές

Το μάθημα δίνει έμφαση στην υποδομή των «νέων τεχνολογιών» η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και οφείλεται στην παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών πρόσβασης που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο. Αξιοποιώντας το υπόβαθρο που αναπτύσσεται από τη διδασκαλία του μαθήματος Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές και
προκειμένου να εξειδικεύσουμε το γνωστικό αντικείμενο στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη ναυτιλία και τις μεταφορές στο μάθημα αυτό, μαζί με βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, αναπτύσσεται η εφαρμογή τους στα πλοία και η υποστήριξη που παρέχουν σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αναπτύσσονται επίσης, οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στις παράκτιες περιοχές, οι ελκτικοί καθώς και οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που υποστηρίζου τις νέες πρακτικές διαχείρισης των πλοίων. Παρέχεται επίσης εξοικείωση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στα πλοία μέσα από την τεχνική υποστήριξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. Με την εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συστημάτων, δίνεται παράλληλα έμφαση στην συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς διαχείρισης που αποτελεί παράγοντα της σύγχρονης διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Διεθνής Κεφαλαιαγορές- Χρηματαγορές

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις επιμέρους αγορές χρήματος, συναλλάγματος, ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.
Ειδικότερα, στα χαρακτηριστικά των υποκείμενων των αγορών, στον τρόπο που οι επιμέρους αγορές οργανώνονται και λειτουργούν και στον τρόπο χρήσης τους από τους επενδυτικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναλύονται οι σχέσεις των αγορών αυτών με τις τραπεζικές και συναλλαγματικές κρίσεις, την νομισματική ένωση και την εν γένει δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας

Το μάθημα δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών και της οργάνωσης της επιβατηγού ναυτιλίας. Στα πλαίσια του μαθήματος μελετώνται οι διάφοροι τομείς της επιβατηγού ναυτιλίας δηλαδή, η ακτοπλοΐα, η αγορά των διεθνών επιβατηγών γραμμών, η αγορά των κρουαζιεροπλοίων και η αγορά των σκαφών αναψυχής και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δομή την οργάνωση και ειδικά στη Ρύθμιση της Αγοράς των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Όσον αφορά την οργάνωση και τη δομή των υπολοίπων αγορών αναλύεται η Αγορά της Κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και η ελληνική αγορά των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες της επιβατηγού ναυτιλίας, να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, να γνωρίζουν τις κύριες αγορές της επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσια
περιήγηση, να έχουν αντίληψη του θεσμικού πλαισίου της επιβατηγού ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων

Το μάθημα Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων επικεντρώνει σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λιμένων και της λιμενικής πολιτικής. Η εμφαση δινεται στην (Αναδι)Οργάνωση ενός Λιμενικού Συστήματος και τα ιδιαίτερα στοιχεία της (ανάπτυξη, χρηματοδότηση και χρέωση σχεδιασμού λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών) και τις Οικονομικές επιπτώσεις της, στις Στρατηγικές επέκτασης λιμένων στο χώρο και διασύνδεσής τους με ολοκληρωμένες αλυσίδες πολυτροπικών μεταφορών και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι δρώντες παράγοντες (Λιμενικές Αρχές, Χρήστες λιμένων, Πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών), στους Δείκτες μέτρησης της Απόδοσης, κα Δείκτες μέτρησης Αποτελεσματικότητας των λιμένων, στις Παραχωρήσεις τερματικών Σταθμών λιμένων και τα Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική Βιομηχανία, στην εθνική Λιμενική Πολιτική, και τέλος, στις πρόσφατες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων και τη Περιβαλλοντική
προστασία.

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Μία συνoπτική παράγραφος που μπορεί θα χρησιμοποιηθεί αντί όλων των προαναφερομένων στοιχείων στον έντυπο οδηγό σπουδών με έμφαση στους σκοπούς και το περιεχόμενο του μαθήματος Το μάθημα δίνει έμφαση στο αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των ζητημάτων Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (Η.Ε.), ακολουθώντας διεπιστημονική προσέγγιση. Εξηγούνται οι βασικές σχέσεις που συνδέουν την αλματώδη ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις
δυνατότητες για καινοτομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, εστιάζει στην ανάλυση τεχνικών για αποτελεσματική διαχείριση διεπιχειρησιακών διαδικασιών και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στον
κλάδο των μεταφορών και της ναυτιλίας.

Το μάθημα εξετάζει τα ζητήματα Η.Ε. συνδυάζοντας την διοικητική και τεχνολογική προσέγγιση. Συνεπώς, το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αναλύουν από (α) διοικητική άποψη, τα θέματα Η.Ε. σε σχέχη με τη στρατηγική των επιχειρήσεων και την ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, με έμφαση στον κλάδο των υπηρεσιών, των μεταφορών και της ναυτιλίας και από (β) τεχνολογική άποψη, την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για να υποστηριχθούν οι αντίστοιχες στρατηγικές και μοντέλα Η.Ε., καθώς και η
ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία των σχετικών εφαρμογών.

Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους κρίσιμους παράγοντες και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική διοίκηση πρωτοβουλιών Η.Ε. και να αξιολογήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές ή επιχειρηματικά μοντέλα Η.Ε. αλλά και να διακρίνουν αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, μεθόδους και στρατηγικές. Επίσης, θα μπορούν να κατανοήσουν τα τα τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και την αρχιτεκτονική των εφαρμογών αυτών, αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικού, εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών στο Web.
Επίσης αναμένεται να μπορούν να σχεδιάζουν επιχειρηματικές εφαρμογές Η.Ε. και να εντοπίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης και χρήσης καινοτομικών εφαρμογών Η.Ε., με έμφαση στον κλάδο των μεταφορών και της ναυτιλίας.

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση των σύγχρονων αρχών της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τους ακόλουθους βασικούς άξονες: σύγχρονες εξελίξεις στη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, εισαγωγή στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές, μηχανισμοί ναυτιλιακής χρηματοδότησης, έκδοση αξιόγραφων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κεφαλαιακή διάρθρωση και κόστος κεφαλαίου ναυτιλιακής επιχείρησης, εταιρική διακυβέρνηση στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

Το μάθημα αποτελεί μια αναλυτική εισαγωγή στα πολλά και σύνθετα ζητήματα που τίθενται κατά την άσκηση της Διεθνούς
Ναυτιλιακής Πολιτικής και στοχεύει να παράσχει κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των θεσμών που εμπλέκονται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime