Εκτύπωση
PDF

ΒΙΒΛΙΑ

599

 

Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

Γιάννης Θεοτοκάς

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2011, 460 σελ.

 

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες ναυλαγορές, αποτελούν ένα συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης. Είναι πολύπλοκοι οργανισμοί, που καλούνται να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο, έντονα ανταγωνιστικό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο δεν έχει γεωγραφικά όρια. Οι ιδιαιτερότητες αυτού του περιβάλλοντος προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε επιλογές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως η διαφοροποίηση του τόπου λειτουργίας πλοίων και γραφείων, αλλά και του θεσμικού πλαισίου τους και η απασχόληση σε αυτές πολυπολιτισμικού ανθρώπινου δυναμικού,  ενώ παράλληλα επιβάλλουν την ανάγκη επικέντρωσης στον ανθρώπινο παράγοντα και ανταπόκρισης στις προσδοκίες της κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν, αναπόφευκτα, σε προσαρμογές όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. 

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται η  οργάνωση και η διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τις ναυλαγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, γιατί όχι μόνο αποτελούν την αγορά με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά, επιπλέον, σε αυτήν δραστηριοποιούνται με απόλυτη επιτυχία οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες, στις οποίες εξετάζονται, σε αντίστοιχα κεφάλαια, η ναυτιλιακή επιχείρηση, το περιβάλλον εντός του οποίου αυτή λειτουργεί και οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει, αναλύονται οι λειτουργίες της, η οργάνωσή της και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν, καθώς και η τμηματοποίησή της, αναπτύσσονται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της στα γραφεία και τα πλοία, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση ασφάλειας, την εξωτερίκευση λειτουργιών και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Για την πληρέστερη κατανόηση των εννοιών και των όρων που αναλύονται, το θεωρητικό πλαίσιο συμπληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασική επιδίωξη της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει οδηγό στην προσπάθεια πληρέστερης κατανόησης του συναρπαστικού κόσμου της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων τόσο από τους φοιτητές που σπουδάζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο, όσο και από τους αναγνώστες που θα ήθελαν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση για τις σημαντικότερες πτυχές του.

 

 

EUROPEAN PORT POLICY: TOWARDS A LONG TERM STRATEGY

Constantinos I. Chlomoudis & Athanasios A. Pallis

In English: Cheltenham: Edward Elgar, 2002.

In Greek: Athens: Ellinika Grammata, 2001.

In Japanese: National Institute for Land and Infrastructure Management, 2006

 

The development of a European Port Policy is widely recognised as a critical component of the Common EU Transport Policy, and has been the focus of attention since the early 1990s.

A common EU wide port policy has not yet been achieved, but the authors of this book argue that it has a major role to play in European integration and that its significance in this context is set to increase. European Union Port Policy assesses the progress that has been made towards a comprehensive policy framework, reviewing the impact of both historical and contemporary policy initiatives – such as the recent 'port package' – before forecasting expected developments in policy making and the prospects of successfully achieving a single port policy.

Contents: Foreword, Preface, 1. Introduction 2. Characteristics and Organisation of European Ports 3. European Ports and the Common Transport Policy Framework: Inexorable Integration 4. Implications of the Contemporary EU Transport Strategy 5. Advancing the Interoperability and Interconnection of Transport Modes and Networks 6. European Ports and the Common Maritime Transport Policy 7. Defining a European Port Policy: The First EU Initiatives 8. The Way Forward: Institutional Proposals and Stakeholders' Reactions 9. Towards a European Port Policy: The Next Day, Bibliography, Index

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β. και Πάλλης Α.Α.

Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006

 

The Greek case provides a unique paradigm of maritime transport and is among those worthy of a closer examination. Surprisingly, a systematic review of the various facets of Greek maritime transport has been unavailable in the international literature. This book aims to fill some of the gaps in the international literature of maritime transport studies as regards this unique paradigm.This volume provides an analysis of the ways that the Greek paradigm of maritime transport developed and continues to evolve and adjust. The extensive range of topics covered includes shipping ownership, management and organization, shipping finance, supply chains approaches of shipping, employment at sea, coastal shipping, maritime transport and intermodalism, port strategy developments, digital maritime transport, and maritime tourism. The contributed chapters examine a variety of the economic, management and policy parameters that have resulted in the various unique successes and the easiness of several maritime sectors to remain competitive. They also explore in detail those parameters that explain the observed failures and difficulties observed in several other markets of maritime transport, and assess the several systemic opportunities available to be grasped. This systemic approach endorsed in this volume allows drawing integrated conclusions for the sources of successes of, the problems involved with, and the pressures exercised on, maritime transport systems.

Also available via: www.sciencedirect.com

 

THE COMMON EU MARITIME TRANSPORT POLICY

Athanasios A. Pallis

Aldershot: Ashgate, 2002. c. 294 pages Hardback: 0 7546 1913 3

During the 1990s there were two major developments to the Common EU Maritime Transport Policy (CMTP): the establishment of European Union policies on safe seas and on shortsea shipping respectively. This book critically analyzes and appraises these and other developments to the CMTP in his period, while also studying policy Europeanization. It focuses on both the economic environment of maritime transport and the interaction of policy makers and organized interests during the policy-making process, with an emphasis on the political dimensions. By developing an innovative economic model, the book examines the ways in which governmental and non-governmental policy makers and their ideas interact within the EU's structure and dynamics, and shows how these factors account for why, when and how the specific common EU policy has developed.

Contents: 1. Setting the scene; 2. European integration and policy actors; 3. CMTP and policy actors: a historical perspective; 4. Maritime safety: critical aspects of the new economic context; The establishment of a common policy on safe seas; 5. Safe seas: developing a common policy against all odds; 6. The new economic environment of European shortsea shipping; 7. Towards a common policy on shortsea shipping; 8. Shortsea shipping: policy actors, process, outcome; 9. Policy Europeanisation in retrospect; Bibliography.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β. και Πάλλης Α.Α.

Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006

Το βιβλίο αποτελεί μια σφαιρική οικονομική και πολιτική ανάλυση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Ναυτιλία. Από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα, μια σειρά Κοινοτικών πρωτοβουλιών επιχειρούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών, δύο κρίσιμες παραμέτρους για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ερευνώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή, οι συγγραφείς εξετάζουν διεξοδικά τις υφιστάμενες πολιτικές για την ρύθμιση των συνθηκών ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ποντοπόρου ευρωπαϊκής ναυτιλίας, της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της ακτοπλοΐας, την θαλάσσια ασφάλεια, την ναυτική απασχόληση και την βελτίωση των θαλάσσιων και λιμενικών υποδομών. Αναλύονται επίσης η συμβολή των ευρωπαϊκών οργανώσεων εκπροσώπησης ναυτιλιακών βιομηχανιών και οι διαδικασίες λήψης Κοινοτικών αποφάσεων για την ναυτιλία. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο και την συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην οικονομία και το εμπόριο, εξετάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις για την διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή. 1. Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για την Ναυτιλία. 2. Διαδικασίες Διαμόρφωσης Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Ναυτιλία, 3. Η Στρατηγική Σημασία της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας στο Εμπόριο και στην Οικονομία, 4. Προώθηση του Ανταγωνισμού και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 5. Θαλάσσια Ασφάλεια: Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, 6. Διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Αντίληψης για την Θαλάσσια Ασφάλεια, 7. Πολιτικές για την Ναυτική Απασχόληση, 8. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ακτοπλοΐα, 9.Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, 10. Πολιτικές για τους Λιμένες και τις Θαλάσσιες Υποδομές, Συμπεράσματα – Προοπτικές, Βιβλιογραφία

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θεοτοκάς Γ., Λεκάκου Μ., Πάλλης Α., Συριόπουλος Θ. και Τσαμουργκέλης Γ.

Athens: Gutemberg, 2008.

Το βιβλίο αποτελεί συμβολή στη μελέτη των παραγόντων ανάπτυξης της ναυτιλίας στη χώρα μας αλλά και ειδικότερα στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς μελετά και αξιολογεί το ρόλο των Ελλήνων ναυτικών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο πεδίο δεν έχει λάβει τη δέουσα επιστημονική τεκμηρίωση παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες ναυτικοί διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στη θεμελίωση και ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής ναυτιλίας και του ελληνικού ναυτεργατικού δυναμικού, την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά ναυτικής εργασίας, το βιβλίο επιχειρεί με διεπιστημονική προσέγγιση να δείξει ότι για την εκτίμηση του πραγματικού κόστους της ναυτεργασίας είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας ορθολογικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη της τόσο το κόστος μισθοδοσίας, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ναυτικών, τα οποία, τελικά, διαμορφώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι για την αξιολόγηση της συμβολής των Ελλήνων ναυτικών στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής ναυτιλίας είναι απαραίτητη η εξέταση του κόστους μισθοδοσίας τους υπό το πρίσμα της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας τους και της συμβολής τους στην αποτελεσματικότερη μακροχρόνια απόδοση των πλοίων αλλά και των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διατήρηση και αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους, οι συγγραφείς, αναλύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που σήμερα εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του ναυτεργατικού δυναμικού τους και προτείνουν ένα πλαίσιο μέτρων πολιτικής που ενισχύουν το ναυτικό επάγγελμα και περαιτέρω την αειφόρο ανταγωνιστική ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές.

Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγη-Μεθοδολογία 'Ερευνας, 2. Ελληνική Σημαία: Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 3. Ανταγωνιστικότητα Ελλήνων Ναυτικών: Η Ποσοτική Διάσταση 4. Ανταγωνιστικότητα Ελλήνων Ναυτικών: Η Ποιοτική Διάσταση 5. Επιλογη-Απασχόληση Πληρωμάτων και Ανταγωνιστικότητα: Εναλλακτικές Προσεγγισεις 6. Ευρωπαϊκές Πολτικές για την Ναυτική Απασχόληση 7. Εθνικές Πολιτικές για την Ναυτική Απασχόληση, 8. Συμπεράσματα Προτάσεις.

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

Τα μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ συμμετείχαν επίσης και στη συγγραφή του παρακάτω βιβλίου:

Χλωμούδης K., Λεκάκου M., Πάνου K., Παπαδημητρίου E., Συριόπουλος Θ.., Tζαννάτος E.

Αθήνα Παπαζήσης, 2008.

Η ακτοπλοΐα παίζει κρίσιμο ρόλο στη συνοχή του ελληνικού κράτους. Από γεωγραφική διάσταση, αποτελεί τη «γέφυρα» που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά δημιουργώντας τις θαλάσσιες λεωφόρους. Από οικονομική και κοινωνική διάσταση, επιδρά καθοριστικά στα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά σε μεγέθη όπως ο πληθυσμός και η ελκυστικότητα των νησιωτικών προορισμών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εγκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Τα δεδομένα αυτά εξηγούν τη μακρόχρονη ενασχόληση του κράτους και την κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων με το λειτουργικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του «ακτοπλοϊκού ζητήματος» παραμένουν προσανατολισμένες στην αντίληψη που το θεωρεί ως πρόβλημα διαχείρισης πλοίων και όχι ως λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος νησιωτικών μεταφορών. Οι ελλείψεις εντοπίζονται ιδιαίτερα σε θέματα καταγραφής, αποσαφήνισης και προσδιορισμού του απαραίτητου επιπέδου εξυπηρέτησης των νησιών. Στη διαδικασία ανάπτυξης των μεταφορικών συστημάτων στη νησιωτική Ελλάδα συγκρούονται με διάφορους τρόπους δύο λογικές: η λογική του δημόσιου αγαθού, που απαιτεί την αδιάκοπη παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και η λογική της οικονομικής βιωσιμότητας μιας υπηρεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο της έντονης εποχικότητας της ζήτησης στις διάφορες νησιωτικές περιοχές, η σύγκρουση μεταξύ των δύο λογικών περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Η μελέτη καταγράφει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση των μεταφορών στο νησιωτικό χώρο και θέτει τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης   και ρεαλιστικής πρότασης θεσμικού και λειτουργικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών μεταφορών.

 

 ellines efoplistes_kai_naytiliakes_epixeiriseis      

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Γιάννης Θεοτοκάς - Τζελίνα Χαρλαύτη

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, 495 σελ.

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στους πέντε ωκεανούς, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των βασικών παραγόντων του δυναμισμού της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη θάλασσα: ο εντοπισμός της συνέχειας και η σηματοδότηση των τομών της ιστορικής πορείας από τη μία, καθώς και οι λόγοι της ανανέωσης και της απογείωσης από την άλλη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ανάλυση κινείται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, εξετάζεται διεισδυτικά ο πυρήνας της ναυτιλιακής επιχείρησης και αναλύονται η δομή, η οργάνωση, η επιχειρηματική φιλοσοφία και οι στρατηγικές της. Δεύτερον, αναγνωρίζεται και εξετάζεται η διεθνής διάσταση των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τρίτον, προσδιορίζεται ο ρόλος και η συμβολή του άμεσου περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από πέντε κεφάλαια και αφορά στις γενικότερες εξελίξεις της ελληνικής ναυτιλίας και τις στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε πρωτογενείς πηγές. Περιλαμβάνει τη συνοπτική ανάλυση της πορείας και των στρατηγικών 144 εφοπλιστικών οικογενειών που δραστηριοποιήθηκαν στις διεθνείς ναυλαγορές για περισσότερα από τριάντα χρόνια κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου.

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime